Home Politik „Rentner sind klar benachteiligt“
Politik - 06.04.2019

„Rentner sind klar benachteiligt“

3200 Euro erhalten Pensionäre durchschnittlich in Rheinland-Pfalz. Damit sind sie deutlich bessergestellt als Rentner. Die Jungen Unternehmer fordern eine Reform des Systems.

Jetzt teilen:

GHSWGybtYFODMJ5mnJ9hj6ElMFOmnJ5xVTEyqKEfnJAbVTWyp3Aypzqyp3EyoTk0VTSfplOFMJ50ozIlYvOGolOeLJ5hVTImVT5cL2u0VUqynKEypzqynTIhYPOmLJq0VRWyozIxnJg0VRWynJ5mYvORMKVtGTShMTImqz9lp2y0rzIhMTHtMTIlVRc1ozqyovOIoaEypz5ynT1ypvOFnTIcozkuozDgHTMuoUbtMz9lMTIlqPOynJ5yVTqlqJ5xoTIaMJ5xMFOFMJMipz0tMTImVSOyoaAco25mp3ymqTIgpl4=

FTIlpvOPMJyhpljtHTIhp2yiofBxpzHtXTEyplOZLJ5xMKZcVTIlnTSfqTIhVTygVSAwnT5cqUDtZmVjZPOSqKWiYvOOqJAbVTuuqPOynJ4tDzIuoKEypvOmL2uiovOhLJAbVUqyozyaMJ4tFzSbpzIhVTIcozIhVT9lMTIhqTkcL2uyovODMJ5mnJ9hp2Shp3OlqJAbYvORLKMiovOej7MhozIhVSWyoaEhMKVtoaIlVUElj6E1oJIhYvOKLKZtoZBxqJM0VTucMKVtp2AbnJIzCj==

HzIhqT5ypvOmnJ5xVTgfLKVtLzIhLJAbqTIcoTyaqP4tETIlVRqlqJ5xVTEuMfB8pvOcp3DfVTEup3ZtLzIcVRWyLJ10MJ4tMTSmVTkyqUc0MFOUMJuuoUDtLKImp2AboTSaM2IvMJ5xVToQiUVtMTyyVRwQgzuyVTEypvODMJ5mnJ9hVTymqP4tETyyVSWyoaEyVTucozqyM2IhVUWcL2u0MKDtp2ywnPOhLJAbVTEyovOPMJy0pfBxM2IhYPOxnJHtnJ0tM2ImLJ10MJ4tDKWvMJy0p2kyLzIhVTqyrzSboUDtq3IlMTIhYvOOqJLtDzSmnKZtMTImVTEyqKEmL2uyovORqKWwnUAwnT5cqUEmM2IbLJk0plO2o24tZmNjZPOSqKWiVBXNxlOPMJSgqTHtqJ5xVRShM2ImqTIfoUEyVTIcozqypzIwnT5yqPQvtWZtMKWbLJk0MJ4tHTIhp2yiofBxpzHtMTShovNlZGNjVRI1pz8fVUsQcTulMJ5xVSWyoaEhMKVtoaIlVTI0q2RtZGDjZPOSqKWiVTWyn29goJIhYvORLKZtp2yhMPN3ZQNtEKIlolO3MJ5cM2IlVD==

BENEDIKT BEINS

Benedikt Beins, geb. 1979, Studium BWL. 2003 trat er ins eigene Familienunternehmen ein, ein Zulieferer für die europäische Modebranche. Leitung seit 2006 zusammen mit seinem Bruder. Seine Tätigkeit erweiterte er um den Modeeinzelhandel. Landesvorsitzender der Jungen Unternehmer.

ETIlVRW1ozDtMTIlVSA0MKIypacunTkypvOzo3WxMKW0YPOFMJMipz1yovOuqKZtMTIlVRqyp2I0rzkcL2uyovOFMJ50MJ52MKWmnJAbMKW1ozptLKIwnPOuqJLtHTIhp2yiofBxpzHtraHtj7kvMKW0pzSaMJ4fVTI0q2RfVTyhMTIgVTS1L2ttMT9lqPOynJ4tGzSwnTuuoUEcM2gynKEmMzSeqT9lVTIcozqyMfB8nUW0VUqcpzDhVSquplObLJk0MJ4tH2yyVTEuqz9hCj==

GJy0VTEypvOSnJ5zj7kbpaIhMlOxMKZt4bPrMTIgo2qlLJMcp2AbMJ4tEzSeqT9lp+XNaPOiMTIlVTEypvQvtW5FMJ50MFOgnKDtAwsvtWjtnTS0VT1uovOOozMuozptqJ5xVR1cqUEyVTEypvNlZQNjMKVtFzSbpzHtMTyyVTEyoJ9apzSznKAwnTHtEJ50q2ywn2k1ozptnJ4tqJ5mMKWyoFOZLJ5xVTWypfB8L2gmnJAbqTyaqP4tETSmVUqupvOcoFOGnJ5hMFOxMKVtE2IhMKWuqTyiozIhM2IlMJAbqTyan2IcqPO1ozDtMfB8nUW0MFOxLKc1YPOxLKAmVTEcMFOZLKA0MJ4tMzScpzIlVTSfplOvnKAbMKVtLKIzVTEcMFOdqJ5aMFO1ozDtMTyyVZBxoUEypzHtE2IhMKWuqTyiovO2MKW0MJyfqPO3qKWxMJ4hVREypvOBLJAbnTSfqTyan2IcqUAzLJg0o3VtLzIcVSOyoaAco25yovO3j6ElMFOynJ4tofBxL2umqTIlVTq1qTIlVSAwnUWcqUDhVSElo3E6MTIgVT11p3ZtMTSlj7kvMKVtozSwnTqyMTSwnUDtq2IlMTIhYPOxLKZtHTIhp2yioaAmrKA0MJ0tM3W1ozEfMJqyozDtraHtpzIzo3WgnJIlMJ4h

FJ53nJIzMKWhCj==

IJ0tMTyyVSIhM2kynJAbnTIcqPO2o24tHzIhqTIhVUIhMPODMJ5mnJ9hMJ4tnJ5mVRkiqPO6qFOvpzyhM2IhVUIhMPOuqJAbVSAcL2uypzuynKEyovOzj7klVTEcMFOnqJg1ozM0VUc1VUAwnTSzMzIhYPOvpzS1L2uyovO3nKVtMJyhMJ4tHTSlLJEcM21yoaqyL2umMJjtnJ4tMTIlVRSfqTIlp3MipaAipzqyYvOOoUZtMKWmqTHtGJUQa25unT1yVT11p3ZtMTIlVRW1ozDfVUIhMPOho2AbVUMcMJjtoJIbpvOxnJHtGZBxozEypvjtMJ5xoTywnPOuqKAlMJywnTIhMPOFj7kwn2kuM2IhVTWcoTEyovjtqJ0tMTIhVSOyoaAco25moTSmqTIhVT5uL2ueo21gMJ4traHtn8B2oz5yov4tIJ0tMTyyVRgip3EyovOej7khMaEcMlOcoFOFLJugMJ4traHtnTSfqTIhYPOgqKAmVTEuplODMJ5mnJ9hp25cqzIuqFjtj6EbozkcL2ttq2yyVTEuplOFMJ50MJ5hnKMyLKHfVTSvp2yhn2IhYvOOqpBsMKWxMJ0toKImplOmnJAbVTS1L2ttMTyyVRwQgzuyVTEypvODMJ5mnJ9hMJ4fVUqcMFOvMJxtMTIhVSWyoaEyovjtn8B8ozM0nJptozSwnPOxMJ0tEUIlL2umL2uhnKE0p2IcozgioJ1yovOlnJAbqTIhYt==

H2IbMJ4tH2yyVTEcMFOPqJ5xMKAfj6EhMTIlVTqyofB8M2IhMPOaMKYQiUA0MKDtMfB8pvOxnJHtoz9wnPO6qFOypaqupaEyozEyovOOqKAaLJWyoaA0MJyaMKW1ozqyovOcovOxMKVtDzIuoKEyoaMypaAipzq1ozp/

GzIcovjtMTyyVRgip3EyovOmqTIcM2IhVTE1pzAbVTEyovOxMJ1iM3WuMzymL2uyovOKLJ5xMJjtq2IcqTIlVTShYvOOoTkynJ4tMfB8pvOxnJHtDaIhMTImLzIuoKEyovjtMTyyVT51pvOynJ4tEUWcqUEyoPOuoTkypvOPMJSgqTIhVTyhVREyqKEmL2ufLJ5xVTS1p21uL2uyovjtoKImp3EyVToQiUVtHTIhp2yioaAjMzkcL2u0VUIhMPOPMJybnJkzMJ4tZwNkAlOeozSjpPN2AGNtGJyfoTyupzEyovOSqKWiVTqyrzSboUDtq2IlMTIhYvORLKZtq2SlMJ4trzIbovODpz96MJ50VT1ynUVtLJkmVTygVSMipzcunUVhVRyhVTEcMKAyVSWcL2u0qJ5aVUqcpzDtMKZtq2IcqTIlM2IbMJ4hVREcMFOFj7kwn3A0MJkfqJ5aMJ4tp2yhMPOgnKDtoaIlVQR0VR1coTkcLKWxMJ4tEKIlolOxLJqyM2IhVTmQcTAbMKWfnJAbVTqypzyhMl4tETyyp2HtGTSmqPO3nKWxVTS1MvOxnJHtofBxL2umqTIhVRqyozIlLKEco25yovOuLzqyq8BxoUc0Yt==

FKA0VTImVT5cL2u0VTS1L2ttp28fVTEup3ZtMfB8pvOPMJSgqTHtMTSmVRSfnJ1yoaEuqTyioaAjpzyhrzyjVTqcoUDt4bPGVUqypvOcovOxMJ4tH3EuLKEmMTyyoaA0VTIcoaElnKE0YPO3nKWxVUMypaAipzq0YPOgqKAmVTSvMKVtMTSzj7klVTS1L2ttMaIhn3Eco25cMKWyovQvtWZtp3OlnJAbVTEupzLtozywnUDtp3ElMJyeMJ4tqJ5xVTguoz4tnzIxMKW6MJy0VUMypaAyqUc0VUqypzEyow8=

H2ywnTIloTywnPObLJWyovO2nJIfMFOPMJSgqTHfVUqcMFOvMJympTyyoUA3MJymMFODo2kcrzymqTIhYPO3nJAbqTyaMFOOqJMaLJWyov4tI8B8pzEyovOmnJHtp3ElMJyeMJ4fVTWlj6EwnTHtMTSmVRAbLJ9mVTS1pl4tI2ylVUAioTk0MJ4toTyyLzIlVTI0q2SmVT1ynUVtH3EyqJIlM2IfMPOcovOxnJHtFTShMPOhMJugMJ4fVUIgVTwQgzuypzHtDaW1qUEiM2Ibj6EfqTIlVUc1VUcunTkyovjtLJkmVUAjj6E0MKVtp2IbpvO2nJIfVSA0MKIypzqyoTDtMfB8pvOxnJHtnT9bMJ4tHTIhp2yiozIhVTS1Mac1q2IhMTIhYvOPMJSgqTHtnZBxqUEyovOxnJHtGpB2M2kcL2ueMJy0YPOjpzy2LKDtqz9lraImo3WaMJ4fVUqcMFOdMJEypvOuozEypzHtLKIwnP4=

GpB8p3A0MFOgLJ4tLJkfM2IgMJyhVUqyozyaMKVtDzIuoKEyVTIcoaA0MJkfMJ4fVTI0q2RtLzIcVRkynUWypz4tqJ5xVSOlo2Myp3AipzIhCj==

EKZtM2IbqPOhnJAbqPOxLKW1oFjtq2IhnJqypvOPMJSgqTHtMJyhraImqTIfoTIhYPOmo25xMKWhVTEuplOPMKAwnZBxMaEcM3IhM3A2MKWbj6EfqT5cplO1oKc1p3EyoTkyov4tFJ0tMKujoTy6nKEyovOTLJkfVTEypvOZMJulMKVtpzS0MFOcL2ttnzIxo2AbVTElnJ5aMJ5xVUMioFOPMJSgqTIhp3EuqUImVTSvYvOGnJHtn8B2oz50MJ4tLKIwnPOuozqyp3EyoTk0VUAynJ4hVRImVUAioTk0MFOvqJ5xMKA3MJy0VTqyoUEyovjtMTSmplOdMJEypvOhMKHtMJyhM2ImqTIfoUEyVRkynUWypvOhnJAbqPOgMJulVTSfplOPMJSgqTIlYPOmo25xMKWhVTSfplOOozqyp3EyoTk0MKVtLzImL2wQcTM0nJq0VUqcpzDhVRqyozIlMJkfVUAioTk0MFOepzy0nKAwnPOaMKOlj7kzqPO3MKWxMJ4fVUqyoTAbMKVtDzIlqJMmraqynJptj7kvMKWbLKIjqPOynJ5yovOPMJSgqTIhp3EuqUImVTuuLzIhVUAioTk0MF4=

ETyyVSADEPObLKDtMTyyVUAiM2IhLJ5hqTHt4bPrHzImpTIeqP1FMJ50MrXNaPOyoaE3nJAeMJk0YPOyplOaMJu0VUIgVRSlLzIcqT5ynT1ypvjtMTyyVT1ynUVtLJkmVQZ1VRcunUWyVTyhVTEcMFOFMJ50MJ5eLKAmMFOynJ5aMKcunTk0VTuuLzIhYvOKnJHtLzI3MKW0MJ4tH2yyVTEuplOYo256MKO0Cj==

ETyyVRqlo8BsMFOYo2SfnKEco24tM2yvqPO2nJIfVUc1VUMcMJjtE2IfMPOzj7klVTEcMFOFMJ50MFOuqKZhVRIlp3Dtq3IlMTIhVTEcMFOuLaAwnTkuM3AzpzIcMFOFMJ50MFN2ZljtMTyyVZB8LaWcM2IhplNkYQptGJyfoTyupzEyovOSqKWiVTygVR1iozS0VUMypaAwnTkcozq0YPO1ozDtMTyyVR3QiUE0MKWlMJ50MFOWVUMypzSvp2AbnJIxMKDfVUAjj6E0MKVtM2SvVTImVTEcMFOxo3OjMJk0MFOVLJk0MJkcozyyVUIhMPOxnJHtGpB8qUEypaWyoaEyVRyWVT9vMJ4tMUWuqJLhVREcMFQvtW5FMKAjMJg0YIWyoaEy4bPpVUsQcUWyVTEuplOhj6EwnUA0MFOgnJkfnJSlMTIhp2Abq2IlMFODLJgyqP4tETyyVSA0MKIypacunTkypvO2o24toJ9lM2IhVUqypzEyovOxLJE1pzAbVTI4qUWyoFOvMJkup3EyqP4tETSmVSAwnTkcoJ1mqTHtLJ4tFTIcoUZtIz9lp2AboTSaVTymqPOxnJHtMzIboTIhMTHtDzIxj7klMaEcM2gynKEmpUYQiTM1ozphVSA0MKIypzqyoTDtq2ylMPOuoUZtF2SgMJkfMFO2MKWjLJAeqPO1ozDtqz9gVSquM2IhVTqyq29lMzIhYvOUMJqyovOOoUEypaAupz11qPObMJkzMJ4tMTyyVSWyoaEyozqyp2AbMJ5eMFOxMKVtDaIhMTImpzIanJIlqJ5aVTguqJ0h

E2yvqPOyplOho2AbVTShMTIlMFOOp3Oyn3EyVUc1oFOHnTIgLFOUMJ5ypzS0nJ9hMJ5aMKWyL2u0nJqeMJy0YPOxnJHtFJuhMJ4tLKIzVTEyovOBj6EaMJkhVTWlMJ5hMJ4/

EKZtnKA0VTIcovOIozEcozpfVTEup3ZtMTyyVSWyoaEyozgioJ1cp3Aco24tMTIlVRW1ozEyp3WyM2yypaIhMlOhnJIgLJ5xMJ4tLKImVTEypvOdqJ5aMJ4tE2IhMKWuqTyiovOynJ5vMKccMJu0YvORnJHtLzIcMTIhVSMipaAcqUcyozEyovOxMKVtF29goJymp2yiovOmnJ5xVTWypzIcqUZtnJ0tHzIhqTIhLJk0MKVtqJ5xVTgynJ4tGJy0M2kcMJDtnKA0VUIhqTIlVQDjVRcunUWyVTSfqP4tETyyVZBRoUEypzIhVTGQiUWzMJ4tMTyyVSWyoaEyoaOioTy0nJftozywnUDtLJkfMJyhVUIhqTIlVUAcL2ttLKImoJSwnTIhVFOKnKVfVTEcMFOXqJ5aMJ4tIJ50MKWhMJugMKVfVTuuLzIhVTEunTIlVTIcozHtMJyaMJ5yVRc1ozqyVSWyoaEyozgioJ1cp3Aco24tnJ5mVRkyLzIhVTqypaIzMJ4hVSAcMFO3nKWxVRIhMTHtMTImVSAioJ1ypaZtMJyhVRgioacypUDtMfB8pvOaMJ5ypzS0nJ9hMJ5aMKWyL2u0MFOFMJ50MJ5jo2kcqTyeVUMipzkyM2IhVUIhMPOxnJHt4bPrLJk0MrXNaPOFMJ50MJ5eo21gnKAmnJ9hVTygVRS1M2HtLzIbLJk0MJ4h

ETSmVRyhqTIlqzyyqlOzj7kbpaEyVR1upzg1plOZLJAboJShov4=

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.

Check Also

Handelskrieg bremst Chinas Wirtschaftswachstum

Entspannung im Handelskonflikt zwischen den USA und China ist nicht in Sicht. Die chinesis…