Home Politik Welpenmafia hat leichtes Spiel
Politik - 12.01.2019

Welpenmafia hat leichtes Spiel

Bilder im Internet von jungen Hunden, die zum Verkauf stehen, sehen putzig aus. Doch dahinter verbirgt sich oft unbeschreibliches Tierleid. Das wollen die rheinland-pfälzischen Grünen nun ändern.

Jetzt teilen:

GHSWGybtYFORLKZtEJkyozDtnKA0VTqlo8BsVBXNxlO3nJHtM3Wij58fVUqynpBsVT5cMJ1uozDtM2IhLKHhVSc1oFOcoTkyM2SfMJ4tFTShMTIfVT1cqPOKMJkjMJ4tM2yvqPOyplO3MJ5cMlO2MKWfj6Emp2kcL2uyVScunTkyov4tDJkfMJ5zLJkfplOmL2ufLJqfnJAbqTSlqTyaVUElMKEyovOxnJHtoJSznpB2p2IhVSA0paIeqUIlMJ4tnTIlqz9lYPOxnJHtnTyhqTIlVTEyoFOUMKAwnZBxMaDtoJy0VTc1ozqyovOFLKAmMJu1ozEyovOmqTIbMJ4hVRMfnJIaqPOxo2AbVT1uoPOynJ4tIZBxqTIlVTS1MvjtnKA0VTImVTIbMKVtMTIgVSc1MzSfoPOaMKAwnUIfMTI0YvORnJHtHT9fnKcynFOmMKE6qPOvMJxtMTIlVRglnJ1cozSfnKGQcUEmLzIej6EgpTM1ozptLJ5xMKWyVSOlnJ9lnKGQcUEyov4tDKIwnPOxnJHtHT9fnKEcnlOmqUWiqUc0VTWcp2kuozptozywnUDtqz9lVSEuqTIhMUWuozphVRcyqUc0VUIhqTIlozIboJIhVTEcMFOlnTIcozkuozDgpToQcTk6nKAwnTIhVRqlj7khMJ4tMJyhMJ4trzSanTSzqTIhVSMipaA0o8BsYPO1oFOgnKDtLaIhMTImq2IcqPOapzIcMzIhMTIhVR1uj59hLJugMJ4tMTIhVTglnJ1cozIfoTIhVSEcMKWbj6EhMTkypz4tMTSmVRuuozE3MKWeVUc1VTIlp2Abq2IlMJ4h

FTyhqTIlVTEyoFOKMJkjMJ5bLJ5xMJjtp3EynUDtMJyhMFOjpz9zMKAmnJ9hMJkfMFjtnJ50MKWhLKEco25uoPO2MKWhMKE6qTHtFJ5xqKA0pzyyYvORLKZtFJ50MKWhMKDtLzyyqTI0VT9jqTygLJkyVRSvp2S0rz3QgzqfnJAbn2IcqTIhYPOuqJLtG25fnJ5yYIOfLKE0Mz9loJIhVTWfj7kbqPOxLKZtE2ImL2wQcTM0YPOSLzS5YHgfMJyhLJ56MJyaMJ4tnKA0VTEcMFOapfB2j590MF4tGzI1oaccMlODpz96MJ50VTEypvOxo3W0VTqyp2AbLJk0MKEyovOHnJIlYHyhp2IlLKEyVUA0LJ1gMJ4tqz9hVTyfoTIaLJkyovOVqJ5xMJwQcT5xoTIlovjtp2SaqPOynJ4tFJ5mnJEypv4tF2S1MzyhqTIlMKAmMJ50MJ4tnTSvMJ4tn2S1oFOynJ5yVRAbLJ5wMFjtLzI0pfB8M2IlnKAwnTHtqz9hVTIbpzkcL2uyovOOozqyLz90MJ4traHtqJ50MKWmL2uynJEyov4tETyyVSEyrUEyVTgfnJ5aMJ4tLKI0nTIhqTymL2tfVTEcMFOHnJIlMFOmMJuyovOuqJLtMTIhVRMiqT9mVUO1qUccMlOuqKZt4bPGVTEiL2ttMKZtnKA0VTIcozHtEzSmp2SxMFjtnTyhqTIlVTEypvOmnJAbVTIcovO1ozWyp2AbpzIcLzkcL2uyplOHnJIloTIcMPO2MKWvnKWaqP4=

CTV+DJ5ioaygnKGQcUDtMKWgj7MaoTywnUDtp2AboKI0rzyaMFOUMKAwnZBxMaEyCP9vCt==

EJyhVRqlo8BsqTIcoPOxMKVtnJ0tFJ50MKWhMKDtM2IbLJ5xMJk0MJ4tI2IfpTIhVUA0LJ1gqPOuqKZtGJSmp2IhraIwnUEmqTS0nJ9hMJ4tnJ4tG3A0MKIlo3OuYvOGo2kwnTHtDJ5fLJqyovOmo2kfVTImVTSvMKVtLKIwnPOcovORMKI0p2AboTShMPOaMJWyov4tETyyVTu5M2yyozymL2uyovOJMKWbj6EfqT5cp3AyVTyhVTEcMKAyovOVqJ5xMJMuLaWcn2IhVUAcozDtMKWvj6EloJkcL2tfVRygpTM1ozqyovOvoTIcLzIhVTS1pljtMTyyVSEcMKWyVTkynJEyovO1oaEypvOKj7kloJIlovjtHTSlLKAcqTIhYPOSoaE6j7khMUIhM2IhYPOYpzShn2uynKEyov4tETyyVSEiMTImpzS0MFOcp3DtnT9wnPjtozywnUDtoaIlVUsQcTulMJ5xVTEypvOnqJAbqUObLKAyBvOZLKI0VSA0qJEcMJ4tp3EypzWyovOzLKA0VTIcovOTj7khMaEyoPOxMKVtj7kvMKVtMTSmVRyhqTIlozI0VTIlq29lLzIhMJ4tI2IfpTIhYPOvMKMipvOmnJHtp2IwnUZtGJ9hLKEyVTSfqPOmnJ5xYvOGL2uiovO2o3VtMTIlVTSwnUEyovOZMJWyoaA3o2AbMFjtqzyyoPO6qFOzpfB8nPjtq2IlMTIhVTEcMFOXqJ5aMJ4tMTIhVR3QiUE0MKWhVTIhqUWcp3AyovjtMTyyVUAyoTWmqPOynJ4tqUWip3Efo3AyplORLKAynJ4tLJkmVRqyLfBxpz1up2AbnJ5yovOzpzymqTIhYvORMKI0p2AboTShMPO6j6EboUDtraHtMTIhVTWyp3EyovOOLaAuqUcgj6Eln3EyovjtnTyypvOzLJkfMJ4tMTyyVRqyq2yhozHtLzImo25xMKWmVUAuMaEcMlOuqKZhVRIcovOaMJAbnKO0MKVtD2ucnUIunUIuYIqyoUOyVT1cqPOaMJoQcTkmL2u0MJ4tDKImq2Icp2Ein3IgMJ50MJ4tqJ5xVRygpTMhLJAbq2Icp2IhVTymqPOcovOIozqupz4tMfB8pvOynJ5yovOPpaIwnUEynJjtMTIlVZB8LzIlVUEuqKAyozDtEKIlolO6qFObLJWyovjtMTyyVTIlVTyhVREyqKEmL2ufLJ5xVTIcozWlnJ5aqP4=

Darauf sollten Sie achten

  • Muss es wirklich ein Rassewelpe von einem Züchter sein? Im Tierheim warten viele kleine und große Hunde auf ein neues Zuhause – darunter auch junge Rassehunde.
  • Wenn Sie sich doch zum Kauf eines Hundes entschlossen haben: Hüten Sie sich vor Werbeanzeigen, Internet-Angeboten und Tierhandlungen.
  • Lassen Sie sich das Muttertier zeigen, ebenso Impfpass und Zuchtpapiere. Ein Kaufvertrag sollte ebenfalls ausgefertigt werden.
  • Schauen Sie Augen, Nase und Ohren des Hundes genau an, um sicherzugehen, dass der Hund keinen Ausfluss hat. Auch ein Check auf Flöhe und gesunde Haut ist wichtig.
  • Beschäftigen Sie sich intensiv mit dem Welpen, um ihn kennenzulernen, stellen Sie dem Verkäufer so viele Fragen wie möglich. Seriöse Züchter stehen Ihnen vor und nach dem Kauf gerne beratend zur Seite.
  • Welpen sollten mindestens acht Wochen alt sein, wenn sie von der Mutter getrennt werden. Kontrollieren Sie dazu den Impfpass: Die erste Impfung wird vom Tierarzt nach der achten Lebenswoche verabreicht.
  • Wenn Sie Bedenken haben, bitten Sie einen lokalen Tierarzt, Sie bei einem Besuch des Welpen zu begleiten.

Quelle: Vier Pfoten – Stiftung für Tierschutz

EKZtnKA0VTEcMFOOoz9hrJ1cqZBxqPOxMKZtFJ50MKWhMKEmYPOxnJHtMTIhVRwQcT5xoTIlovOcnUWyVUAwnT11qUccM2IhVSOlo2McqTHtMKWgj7MaoTywnUDhVSqypvOvMJxtEJWurF1YoTIcozShrzIcM2IhVSEcMKWyVUMypzguqJMyovO3nJkfYPOgqKAmVTWfo8BsVTIcozHtGJScoTSxpzImp2HtLJ5aMJWyovjtpTIlp8B2ozkcL2uyVREuqTIhVUqypzEyovOhnJAbqPOuLzqyMaWuM3DhVRE1Lzyip2IhVSMypziQcUIzMKWhVTS1MvOxnJHtH2AboTywnTHtraHtn29goJIhYPOcp3DtqJ50MKVtMTyyp2IhVSIgp3GQcT5xMJ4tqz9hVUMipz5bMKWynJ4tLKImp2ywnUEmoT9mYvORnJImMFOZMKI0MFO0LKIwnTIhVT5uL2ttMKWzo2kapzIcL2ttLJWaMKqcL2gyoUEyoFOUMKAwnZBxMaDtMJyhMzSwnPOuLvjtoTIaMJ4tMJyhVT5yqJImVR51qUcypaOlo2McoPOuovO1ozDtq2IcqTIlVTqynUGvtWymYvOCLaqinTjtITyypaAwnZB8qUcypvO1ozIlopB8MTkcL2ttEUW1L2ftLKImj7kvMJ4fVUIhqTIlozygoKDtEJWurFO2o24tp2ywnPOuqKZtq2IhnJpfVUIgVTEyoFOcoTkyM2SfMJ4tI2IfpTIhnTShMTIfVTS1MvOmMJyhMJ4tI2Ivp2IcqTIhVRIcozuuoUDtraHtM2IvnJI0MJ4h

CTV+F29goKIhLJkyVSMyqTIlnJ7QcUYQcT10MKVtp2yhMPQQiTWypzMipzEypaD8Y2V+

GaIhVUqcoTjtMTyyVUWbMJyhoTShMP1jMfBxoUccp2AbMJ4tIJ13MJk0oJyhnKA0MKWcovOIoUWcn2HtFZB2MzgyovOyqUquplOhLJAbnTIfMzIhYvQvtW5RMKVtDaIhMPOmo2kfqTHtFJ50MKWhMKEjo3W0LJkyVTqyp2I0rzkcL2ttraIlVSMipz5unT1yVUMiovOSnJqyozgioaElo2kfMJ4tqzIlpTMfnJAbqTIhYPOlMJq0VUAcMFOuov4tDJWaMJ9lMT5yqTHtMTIlVRqlj7khMJ4gGTShMUEuM3AzpzSeqTyiovObLKE0MJ4tnJulVT1cqPOynJ5ypvOYoTIcozIhVRShMaWuM2HtraIgVSEbMJ1uVTEyovOPLJkfVUc1M2ImpTyyoUDhVRyhVTybpzIlVRShqUqipaDtM3WynJM0VRwQgzMeMJ4trzIhqUWuoTHtEz9lMTIlqJ5aMJ4tqz9hVSEcMKWmL2wQiUE6MKWhVTS1Mv4tH2Abo24tMJyhMFOmo3WaMfBxoUEcM2IlMFOWMTIhqTyznJguqTyioaAjpfB8MaIhMlO3j7klMTHtMTyyVSAcL2uypzuynKDtLKIzVRIvLKxgF2kynJ5uoacynJqyovOypzuyLzkcL2ttMKWbj7MbMJ4fVTSlM3IgMJ50nJIlqPOxnJHtFTSgLaIlM2IlVRyhnKEcLKEcqzHt4bPrIzyypvODMz90MJ7vtWjtp2IcqPOZLJ5aMJ0tqJ5xVUAwnTmQcTq0VUMipvjtMTSmplOBqKE6MKVtq2IhnJqmqTIhplOcnUWyVRWuozgxLKEyovOuozqyLzIhVT3QiUAmMJ4t4bPGVUqcMFOyplOuqJLtMTIhVRS1n3Eco25mp2IcqTIhVUMiovOSLzS5VZB8LzkcL2ttp2IcYvOPnKAfLJ5aVUA0pfBxqJW0VUAcL2ttMTSmVSIhqTIlozIboJIhYPO3nJkfVTEuplOYoTIcozShrzIcM2IhYHShM2Ivo3Dto2MzMJ5vLKVtp28tozyyMUWcM3AwnUqyoTkcMlO3nJHtopB2M2kcL2ttnTSfqTIhYt==

EJyhVUqynKEypzIlVSMipaAwnTkuMlOVj7Mzn2IhplO1ozDtMTIlVRqlj7khMJ46VREcMFOPqJ5xMKAlMJqcMKW1ozptopB2M2HtMJyhMFO6MJ50pzSfMFOGqTIfoTHtMJyhpzywnUEyovjtMTyyVTEuplOWoaEypz5yqPOmrKA0MJ1uqTymL2ttozSwnPOcoTkyM2SfMJ4tFZBxozEfMKWhVTE1pzAbp3IwnUDt4bPGVT5uL2ttMTIgVSMipzWcoTDtMTIlVScyoaElLJkmqTIfoTHt4bPrE0OnFHIZIBXNaPjtMTyyVSMypaA0j7oQa2HtnJ0tG25fnJ5yYHuuozEyoPOgnKDtGTIvMJ5moJy0qTIfovOuqJMxMJAeMJ4tp29foP4tETyyVSAwnTSzMaIhMlOynJ5ypvOmo2kwnTIhYPOvqJ5xMKA3MJy0VUGQcUEcM2IhVRyhp3Euoabtq8BxpzHtMJyhMFOapz/Qa2HtDKWvMJy0p2IloTIcL2u0MKW1ozptMfB8pvOxnJHtF3WynKA2MKW3LJk0qJ5aMJ4fVTEcMFOvnKAfLJ5aVToQiUVtMTIhVSMioTk6qJptqTyypaAwnUI0raWyL2u0oTywnTIlVSMipaAwnUWcMaEyovO6qKA0j6EhMTyaVUAcozDhVREcMFOJMKEypzyhj6Elj6EgqTIlVUAcozDtoJy0VTEcMKAypvOOqJMaLJWyVZB8LzIlMz9lMTIlqP4t4bPrGaIlVUc1MfBxoTkcMlO1ozDtqzIlMJyhrzIfqBXNaPO3j7klMTIhVSMypaA0j7oQa2HtLzIbj7MlMTkcL2ttLzIeLJ5hqPjtMz9loKIfnJIlqPOVj7Mzn2IhYt==

CTV+EfB8pvOmrKA0MJ1uqTymL2uyVRgioaElo2kfMJ4tn2IcozHtF2SjLKccqZBxqTIhCP9vCt==

4bPrF2SjLKccqZBxqTIhVUAcozDtnTyypvOhqKVtMfB8pvOGqTywnUOlo2WyozgioaElo2kfMJ4tqz9lnTShMTIh4bPpYPOvMKA0j6E0nJq0VTIcovOGpUWyL2uypvOxMKVtF3WynKA2MKW3LJk0qJ5aVR1unJ56YHWcozqyovOuqJLtDJ5zpzSaMF4tDKImVRSfrzI5YIqipz1mVTuynpBsqPOypmbt4bPrEJyhMFOmrKA0MJ1uqTymL2uyVRgioaElo2kfMFOxqKWwnPOynJ5yVTkin2SfMFOUMJWcMKEmn8B2paOypaAwnTSzqPOcp3DtozywnUDtrzyyoToQiTulMJ5xYhXNaN==

I8B8pzEyovOxnJHtDzIbj7MlMTIhVT5cL2u0VTucovO1ozDtq2yyMTIlVTE1pzAbVRucoaqynKAyVTS1plOxMKVtDzI2j7Mfn2IlqJ5aVTS1Mzqyp2AbpzIwn3DfVTwQcUE0MFOxnJHtI2IfpTIhoJSznJRtq29boPOaLKVtozywnUEmVUc1VTWyMfB8pzAbqTIhYPOmolOxMKVtEJyhMUW1L2fhVR9vVUAcL2ttMTSlLJ4tpzSmL2ttMKE3LKZtj6EhMTIlovO3nKWxYPOxLKWzVTWyraqynJMyoUDtq2IlMTIhBvOWovOxMJ4tqzIlM2ShM2IhMJ4tFzSbpzIhVTymqPOdMJEyozMuoTkmVT5cL2u0plOjLKAmnJIlqPQvtWZto2W3o2ufVTEcMFOAnKAmp3GQcT5xMFOmMJy0VRkuozqyoFOvMJguoz50VUAcozDh

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.

Check Also

Handelskrieg bremst Chinas Wirtschaftswachstum

Entspannung im Handelskonflikt zwischen den USA und China ist nicht in Sicht. Die chinesis…