Home Politik Im Trommelfeuer – was den neuen CDU-General Schreiner erwartet
Politik - 16.06.2019

Im Trommelfeuer – was den neuen CDU-General Schreiner erwartet

Der designierte neue CDU-Generalsekretär Gerd Schreiner kann Klartext. Das hat der 49-Jährige Mainzer schon als junger Parlamentarier bewiesen – und Kurt Beck auf die Palme gebracht.

Jetzt teilen:

GHSWGybtYFOUMKWxVSAwnUWynJ5ypvOmMJkvp3DtnTS0VTEcMFOUMKAwnTywnUEyVT1uoPOypaeQcTufqQbtEKVtq2SlVT5iL2ttnaIhM2IlVSOupzkuoJIhqTSlnJIlVTygVR1unJ56MKVtGTShMUEuMljtnTyyoUDtMJyhMFOmMJyhMKVtMKWmqTIhVSWyMTIhYvOOoUZtD0EIYIWyMT5ypvOuoaZtHUIfqPO6qFOaMJuyovjtnTyyj58tMTSgLJkmBvOWpz9hnKAwnTHtDzkcL2gyVUMiovOlMJAbqUZtXSWyM2yypaIhM3AvLJ5eXFO1ozDtMzyyp2ImVSA0j7MlMzI1MKVtqz9hVTkcozgmVPuGHRDgGTSaMKVcYvOIozDtMTShovO3LKVtMTRtoz9wnPOAnJ5cp3EypaOlj6EmnJEyoaDtF3IlqPOPMJAeYvORnJImMJ4tpzIxMKEyVSAwnUWynJ5ypvOgnKDt4bPrFTIlpvOOLzqyo3WxozI0MKVtDzIwn+XNaPOuov4tEJyhMFOjqKWyVRMlMJAbnTIcqP4tEJyhMFOTpzI1ozEmL2uuMaDtMfB8paZtGTIvMJ4tLzIaLJ5hYPOhLKGQiUWfnJAbVTylo25cp2AbVTqyoJIcoaDh

ETyyp2HtHTSmp2SaMFOwnTSlLJg0MKWcp2yypaDtMTIhVR1unJ56MKVtE2IlMPOGL2ulMJyhMKVfVTEyp2yaozyypaEypvOQESHgE2IhMKWuoUAyn3WyqZBxpvOcovOFnTIcozkuozDgHTMuoUbfVTquoabtM3I0VBXNxlOxMKVtAQxgFfBxnUWcM2HtnTS0VTyhVTEypvOJMKWaLJ5aMJ5bMJy0VUAyoUEyovOynJ4tDzkuqUDtqz9lVTEyovOAqJ5xVTqyoz9goJIhYvOSpvObLJWyVTIcozIhVBXNazIcM2IhMJ4tF29jMhXNaPjtnZB2paDtoJShVTyhVTEypvODLKW0MJy6MJ50pzSfMFQQiTWypvOxMJ4tDKWwnTy0MJg0MJ4fVUqiLzIcVTEuplOaLKVtozywnUDtMTImpTIeqTyypzkcL2ttM2IgMJyhqPOcp3DhVSOupaEynKAjpzIwnPOmMJxtMTIgVR1unJ56MKVtMJuypvOzMKWhYPOmLJqyovOmnJHtj7kvMKVtnJuhYvOWoFOlo3DgM3YQiT5yovORMJWun2IfVUIgVTEcMFOGL2ucMKWmqTIcozIlVRWlj7kwn2Htp3OlLJAbVSAwnUWynJ5ypvOaMKWhMFOgLJjtF2kupaEyrUDhVRS1qT9zLJulMKVtraqcp2AbMJ4tGJScoabtqJ5xVSqcMKAvLJEyovO3j7klMTIhVTWypzIcqUZt4bPrZGZtFzSbpzHtETS1MKWzpaImqBXNaPOmL2ucMJWyovjtp2SaqTHtH2AbpzIcozIlVUMipvOho2AbVT5cL2u0VTSfoUc1VTkuozqypvOnMJy0YvOSpvOmMJkvp3Dtq2SlVTImVZB8LaWcM2IhpljtMTIlVQVjZQHtj7MzMzIhqTkcL2ttoJSwnUEyYPOxLKAmVTEcMFOGL2ucMKWmqTIcozIlVRWlj7kwn2HtLJWaMKWcp3AyovO3MKWxMJ4toKImpl4tIz9hVTEyovOPMJwQgaWxMJ4tnTS0qTHtoJShVTWcplOxLJucovOeMJyhVSA0MKWvMJ5mq8B2paEwnTIhVTqynZB2paDh

H2AbpzIcozIlVTguoz4tMKZtn3Wuq2SfoTyaYPOyqUquVTyhVRkuozE0LJqmMTIvLKE0MJ4hVREypvOaoZBxqJWcM2HtEKMuozqyoTHtqJ5xVTElMJyzLJAbMFOTLJ1coTyyoaMuqTIlVTguoz4tLJWypvOuqJAbVUAynUVtozSwnTEyozgfnJAbVUIhMPOlMJMfMJg0nJIlqPOlj7kvMKWeo21gMJ4fVUW1nTyaMFOHj7MhMFOuoaA0nJ1gMJ4hVSc1VRAbpzymqTyuovOPLJkxLKIzVUOzoTIaqPOypvOynJ4tqzIlqUWuqJIhp3MioTkypljtoTShM2eQcTulnJqyplOJMKWbj6EfqT5cpl4tETyyVTWynJEyovOeo25hqTIhVUAwnT9hVTq1qPjtLJkmVRWuoTEuqJLtqz9gVUOioTy0nKAwnTIhVRqyM25ypvOho2AbVTWyoZBxL2uyoUDtq3IlMTHtqJ5xVTEypvOSnJMyoTIlVRkuozE3nKW0VR1cL2uuMJjtDzyfoTIhVTEypvOapfB2j590MFOYo25eqKWlMJ50VTEyplOOoaquoUEmVTS1plOTpzShn2IhqTuuoPO3LKVhVR51ovOmo2kfVTEypvOOoaquoUDtLKImVRMlLJ5eMJ50nTSfYPOQnUWcp3EcLJ4tDzSfMTS1MvjtLJ0tGJ9hqTSaVUMiovOXqJkcLFOYoZB2L2ghMKVtnZB2L2umqUOypaCQgz5fnJAbVTS1MaZtH2AbnJkxVTqynTyyqaDtq2IlMTIhYPOuoUZtH3OcqUcyozguozEcMTS0VTEypvOlnTIcozkuozDgpToQcTk6nKAwnTIhVRARIFOzj7klVTEcMFOZLJ5xqTSap3qunTjtZwNlZF4tVPOOLvOAo250LJquLzIhMPOxj7klMaEyVTEuplOHpz9goJIfMzI1MKVtMTImVUOioTy0nKAwnTIhVRqyM25ypaZtM2IaMJ4tDzSfMTS1MvOynJ5mMKE6MJ4fVUIhMPOxLKc1VTWlLKIwnUDtMTyyp2IlVUAyoTWmqPOynJ5yovOHpz9goJkypvjtozSwnTEyoFOQnUWcp3EipTttE2Ihp2AbVTSfplOQESHgE2IhMKWuoUAyn3WyqZBxpvO6qKYQiTAeM2I0pzI0MJ4tnKA0YvOSnJ4tD2ulnKA0MTIgo2glLKDtMz9loKIfnJIlqPOyplOcovOxMKVtH3OlLJAbMFOxMKVtHzSxMzSbpzIlVPuYoZB2L2ghMKVtqJ5xVRWuoTEuqJLtp2yhMPOvMJyxMFOvMJqynKA0MKW0MFOFMJ5hpzSxMzSbpzIlXGbt4bPrI2IhovOxMKVtE2IaMJ53nJ5xVTWfj6EmqPjtoKImplOxMKVtE2IhMKWuoUAyn3WyqZBxpvOuqJAbVT1uoPOhLJAbVUMipz5yVTMunUWyovO1ozDtMTyyVTShMTIlMJ4tMJ50oTSmqTIhYhXNaN==

I2SlqJ0tE2IlMPOGL2ulMJyhMKV/VREuplOeLJ5hVT1uovOmnJAbVUAwnT9hVTMlLJqyovjtq2IhovOgLJ4tj7kvMKWfMJq0YPOxLKAmVTIlVTyhVTEypvOQESHgH3EuMUElLKEmMaWun3Eco24tnJ4tGJScoabtoJShL2uyoFOhnJAbqPOaqKDtM2IhqJptMfB8pvOynJ5yovOQnTIzpT9mqTIhVUqupv4tH2AbpzIcozIlVTymqPOfLJ5aMFOcoFOjo2kcqTymL2uyovOUMKAwnZBxMaDfVUAynKDtZGx5AlOOLzqyo3WxozI0MKVtnJ0tGTShMUEuMl4tEKVtn29goKDtLKImVR1unJ56VUIhMPOxnJHtHTSlqTIcrzIhqUWuoTHtLzIznJ5xMKDtp2ywnPOyLzIhMzSfoUZtnJ4tMTIlVRkuozEyp2uuqKO0p3EuMUDhVRIcovQvtW5UMJ5ypzSf4bPpVT11p3ZtHUYQcUAyoabtrzIcM2IhVBXNxlOGL2ulMJyhMKWmVSMipzsQcT5aMKVtn2SgVTS1plOnq2IcLaYQiTAeMJ4fVTEypvOJo3W2o3Waj6EhM2IlVTS1plOxMKVtEJyzMJjfVUc1MTIgVUqupvOxnJImMKVtDaIhMTImqTSap2SvM2IipzEhMKEypv4tETyyVRShLzyhMUIhMlOuovOxMJ4tGTShMUEuMlOcp3Dtq2ywnUEcMl4tETyyVSMupzyuoaEyVSAwnUWynJ5ypvObLKDtMTIhVRAbLKWgMFjtMTSmplOypvOaoTIcL2uypz1uj59yovOaqKDtoJy0VRWuoTEuqJLfVTEyoFOTpzSeqTyioaAwnTIzVUIhMPOvLJkxVSAjnKE6MJ5eLJ5xnJEuqTIhYPOmo3qcMFOgnKDtGTShMTImL2uyMzyhVRc1oTyuVRgfj7Mwn25ypvOeLJ5hYvOYoZB2L2ghMKVfVUElo3E6VTybpzImVSMypaccL2u0plOuqJLtMTyyVSAjnKE6MJ5eLJ5xnJEuqUIlYPOanJk0VTSfplOPqJ5xMKAgnJ5cp3EypzyhVUIhMPOQESHgGTShMTImqz9lp2y0rzIhMTHtq2IcqTIlnTyhVTSfplO1ozShM2Izo2AbqTIhYPObj7MlqPOgLJ4tLzIcVSOupaEynJMlMKIhMTIhYt==

GzywnUDtnJ1gMKVtLzIfnJIvqPOvMJxtMTIhVSOupaEynJMlMKIhMTIh

H2AbpzIcozIlVUqupvOcovOxMKVtIzIlM2ShM2IhnTIcqPOvMJxtXR1unJ56MKVcVSOupaEynJMlMKIhMTIhVT5cL2u0VTygoJIlVTq1qPOaMJkcqUEyowbtGJShL2uypvOyoKOzLJ5xVUAynJ5yVRS1MaElnKE0MFOuoUZtLKWlo2quoaDhVRIlVUqcpzDtLJ4tp2ywnPOupzWynKEyovOgj7kmp2IhYPO3nJkfVTIlVTEcMFOFo2kfMFOuoUZt4bPrE2IhMKWuoBXNaPOxMKVtD0EIVTyhVSWbMJyhoTShMP1DMzSfrvOuqKAzj7kfoTIhYvOSpvOvpzIhozHfVTMlMKIyVUAcL2ttLKIzVTEyovOXo2VfVUAuM2IhVRIcozqyq2IcnUEyYvORLKAmVUAcL2ttMTIlVRSlL2ucqTIeqPOcovOGLJAbqzIlnTSfqTHtnTyhMJyhMaIwnUAyovOeLJ5hYPO3LKVtnJ4tMTIhVUMypzquozqyozIhVRcunUWyovOcovOmMJyhMKVtHz9foTHtLJkmVTuuqKAbLJk0p3OioTy0nKAwnTIlVSAjpzIwnTIlVTEypvOZLJ5xqTSap2MlLJg0nJ9hVUc1VT1ypzgyov4tETIlVQD5YHeQcTulnJqyVUsQcTk6qTHtp2ywnPOun3WcLzymL2ttMUIlL2ttMTyyVScunTkyozgioT9hozIhVTEyplOZLJ5xMKAbLKImnTSfqUZtqJ5xVTEyL2g0MFOgLJ5wnTHtH2Abq2SwnUA0MJkfMFOuqJLhVSqiLzIcVTIcovOmo2kwnTIlVRciLvOuqJAbVUIhMTShn2WupvOmMJyhVTguoz4t4bPGVTEcMFOUMJqyoaAynKEyYPOcovOxnJImMJ0tEzSfoTHtMTSmVRMcozShrz1cozymqTIlnKIgYPOeLJ5hVTS1L2ttM3I0VUWyL2uhMJ4hVSIhMPOeo25hqTHtp2Abo24tnJ1gMKVtM3I0VUElnJAep2IhYt==

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.

Check Also

Handelskrieg bremst Chinas Wirtschaftswachstum

Entspannung im Handelskonflikt zwischen den USA und China ist nicht in Sicht. Die chinesis…