Home Politik Gassigehen für einen guten Zweck
Politik - 29.05.2019

Gassigehen für einen guten Zweck

Spenden sammeln, um eine Spende zu erhalten. So funktioniert der Integrationspreis, den die Hertie-Stiftung ausgeschrieben hat. Jetzt bewirbt sich ein Projekt aus Rheinland-Pfalz.

Jetzt teilen:

GHSWGybiEyWOGxgTIIWHVP0tH3OyozEyovOmLJ1gMJkhYPO1oFOynJ5yVSAjMJ5xMFO6qFOypzuuoUEyov4tH28tMaIhn3Eco25cMKW0VTEypvOWoaEyM3WuqTyioaAjpzIcpljtMTIhVTEcMFOVMKW0nJHgH3EcMaE1ozptraIgVTElnKE0MJ4tGJSfVTS1p2qyp2AbpzyyLzIhVTuuqP4tDzymVUc1VQVjVQNjZPOSqKWiVTqcLaDtMTyyVSA0nJM0qJ5aVTShVTEcMFODpz9dMJg0MFjtMTyyVTygVRkuqJMyVTIcozImVUMcMKW3j7MwnTyaMJ4t4bPrD3Wiq2EzqJ5xnJ5ap+XNaPOxnJHtnZB2L2umqTIhVSAjMJ5xMJ4tM2ImLJ1gMJk0VTuuLzIhYvOOqKZtHzuynJ5fLJ5xYIOzLJk6VT5coJ10VT51pvOxLKZtHUWinzIeqPQvtW5VqJ5xMFuHXKWuqJ3vtWjtqTIcoPjtLaIhMTImq2IcqPOmnJ5xVTImVQD0VSOlo2cyn3EyYt==

H2IcqPOXLJulMJ4toTIvqPOxMKVtFUIhMPOmL2uiovOcovOxMKVtI29boaIhMl4tFzI0raDtnKA0VTEcMFOPMKAcqUcypzyhVTglLJ5eYvOGpTS6nJIlM8BxozqyVTguoz4tp2yyVTgynJ5yVT1ynUVtoJy0VTyboFO1oaEypz5ynT1yov4tDKIzM2IvMJ4tq2yfoPOmnJHtMTSmVRMuoJyfnJIhYH1cqTqfnJIxVTSvMKVtLKIwnPOhnJAbqPQvtWZtM2IlLJEyVTcyqUc0VT5cL2u0Yt==

I2IhovOVqJ5xMJWyp2y0rzIlVT5cL2u0VT1ynUVtp2IfLaA0VUWuqKZtn8B2oz5yot==

EJyhMFOvMKW1MzkcL2uyVSMypfBxozEypaIhMl4tETIlVRu1ozDtn2ShovOhnJAbqPOgMJulVT1cqPO6qKVtDKWvMJy0VTqyoz9goJIhVUqypzEyovQvtWZtqJ5xVUAcqUc0VUc1VRuuqKAyVUIhMPO3LKW0MKDhVRyhVUAioTAbMJ4tEfBxoTkyovObnJkzqPOxLKZtGJScoacypvODpz9dMJg0VBXNaxu1ozEyXSDcpzS1oFjtMTSmVUMiovOAnKAmnJ9hVRkyLzIhVT9lM2ShnKAcMKW0VUqcpzDfVTIcovOaMJ1ynJ5hj7k0rzyaMKZtMTyun29hnKAwnTImVSIhqTIlozIboJIhYvOULKAmnJqynTIlVTgioJ1yovO1ozDtn8B8oJ1ypz4tp2ywnPO1oFOynJ5yovOJnJIlLzIcozIlYPO3MJ5hVTEcMFOPMKAcqUcypvOxLKZtozywnUDtoJIbpvOej7MhozIhYt==

ET9wnPOxLKZtHUWinzIeqPOcp3DtozywnUDtoaIlVTIcovOGMKW2nJAyVToQiUVtMTyyVRWyp2y0rzIlYvOOqJAbVTEcMFOULKAmnJqynTIlVTuuLzIhVTIcozIhVR51qUcyovOxLKMiov4tETIhovOmnJHtp2yhMPOAMJ5mL2uyovOcovOKo2uhqJ5ap25iqPjtMfB8pvOxnJHtMTSmVSOlo2cyn3DtMJyhMFOVnJkzMFOuqJLtMTIgVSqyMlO6qKYQiTAeVTyhVTIcovOvMKAmMKVtM2IlMJqyoUEyplOZMJWyovOcp3Dh

ETyyp2ImVSOlo2cyn3DtnTS0VR1cp3Aco24tGTIvMJ4tnzI0raDtLzIcoFOWoaEyM3WuqTyioaAjpzIcplOuozqyoJIfMTI0YvORnJImMJ4tnTS0VTEcMFOVMKW0nJHgH3EcMaE1ozptnJ5mVRkyLzIhVTqypaIzMJ4fVUIgVSOlo2cyn3EyVUc1VToQgaWxMKWhYPOxnJHtEzmQiTAbqTkcozqyovObMJkzMJ4hVRyhVTEcMKAyoFOXLJulVTuuqPOxnJHtH3EcMaE1ozptMKZtMKW3MJy0MKW0YvOGnJHtozIboJHtoaIhVTEcMFOaMKAuoKEyVRqyp2IfoUAwnTSzqPOcovOxMJ4tDzkcL2f6VBXNaxEcMFOxnJImnfBxnUWcM2IhVRAioaEyp3DgHUWinzIeqTHtrzIcM2IhVTquoabtpUWun3Ecp2AbYPO3olOWoaEyM3WuqTyiovObMKI0raI0LJqyVZB8LzIlLJkfVTqyMaWuM3DtnKA0YvOKnKVtMaWyqJIhVUIhpljtMTSmplO3nKVtp2yyVT1cqPOxMJ0tETI1qUAwnTIhVRyhqTIapzS0nJ9hp3OlMJymVTWynFOxMKVtIJ1mMKE6qJ5aVTybpzIlVRyxMJIhVUIhqTIlp3GQiUE6MJ4tn8B2oz5yohXNaPjtp2SaqPOXo2uhYIObnJkcpPOVLJ1gMKWmMJ4fVRqyp2Abj6EzqUAzj7kbpzIlVTEypvOVMKW0nJHgH3EcMaE1ozph

ETIlVRu1ozEyXSDcpzS1oFOgqKAmVT51ovOUMJkxVUAuoJ1yoT4hVREuplOhMJ5hqPOmnJAbVBXNaxAlo3qxMaIhMTyhM+XNaP4tI2IlVTEuplODpz9dMJg0VUIhqTIlp3GQiUE6MJ4tq2yfoPjtn2ShovOxLKZtj7kvMKVtMTyyVRyhqTIlozI0p2IcqTHtH3EupaEhMKu0YzAioF9bqJ5xMKElLKIgVT1uL2uyov4tH2Abo24tDzIcqUYQcTqyVTSvVToQiT5zVRI1pz8tnTIfMzIhVTEyovOULKAmnJqynTIlov4=

EKZtM2yfqPOxLKZtHUWcoaccpPQvtW5OoTkyplOiMTIlVR5cL2u0p+XNaPjtq2yyVSOlo2cyn3EfMJy0MKWcovOHLJ5dLFOGL2uypzIlVTIln2mQcUW0YvOGL2uuMzLtMKZtMTIlVRu1ozEyXSDcpzS1oFOhnJAbqPjtLzymVUc1oFN1YvOXqJ5cVQRjVQNjZPOSqKWiVUc1p2SgoJIhVUc1VTglnJIaMJ4fVUsQiUWxMJ4tLJkfMFOGpTIhMTIhraImLJqyovO2MKWzLJkfMJ4hVRShVTEcMFNlZPOypzMioTqlMJywnUA0MJ4tHUWinzIeqTHtqzIlqTIcoUDtMTyyVRuypaEcMF1GqTyzqUIhMlO6qJEyoFOcoaAaMKAuoKDtZGHjVQNjZPOSqKWiYvORLKZtMKWzo2kapzIcL2umqTHtHUWinzIeqPOypzwQcTk0VQVjVQNjZPOSqKWiYt==

ETIlVRu1ozEyXSDcHzS1oFOvpzS1L2u0VTEuplOUMJkxVTShVUMcMJkyovOGqTIfoTIhBvORnJHtE2Smp2yaMJuypvOvMKAmMKVtLKImLzyfMTIhYPOmnJHtoJy0VUqyqUEypzMyp3EypvOKnJ50MKWeoTIcMUIhMlOuqKAmqTS0qTIhVT9xMKVtLKIwnPOPMJGQiUWzqTyaMJ4tMTIhVRqup3Acp2IlqzywMFOuozWcMKEyovOej7MhozIhYvOJo3VtLJkfMJ0tLJWypvOaMJu0VTImVTEupaIgYPOxMJ4tDzI0pz9zMzIhMJ4tMTIhVSqyMlOuqKZtMTIlVSqinT51ozqmoz90VUc1VTIvozIhYt==

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.

Check Also

Handelskrieg bremst Chinas Wirtschaftswachstum

Entspannung im Handelskonflikt zwischen den USA und China ist nicht in Sicht. Die chinesis…