Home Politik Anne Spiegel – Die Hoffnungsträgerin der Grünen
Politik - 13.02.2019

Anne Spiegel – Die Hoffnungsträgerin der Grünen

Integrationsministerin Anne Spiegel gilt als Hoffnungsträgerin der Grünen in Rheinland-Pfalz. Und wird jetzt als Spitzenkandidatin gehandelt.

Jetzt teilen:

GHSWGybtYFOWoFOPqJ5xVTS1MvOxMJ0tI2IaVUc1pvOTj7kbpaIhM3AepzSzqPjtnJ4tHzuynJ5fLJ5xYIOzLJk6VT51pvOAnKE0MJkgLpBsYvORnJHtE3YQiT5yovObnJ5eMJ4tnJ0tGTShMPObnJ50MKWbMKVhVREiL2ttp2yyVTuuLzIhVTIcozHtFT9zMz51ozqmqUYQcTqypzyhBvOWoaEyM3WuqTyioaAgnJ5cp3EypzyhVRShozHtH3OcMJqyoP4=

4bPrETyyVTkyqUc0MJ4tZwNtHUWirzIhqPOvnKZtraIgVRqcpTMyoPOmnJ5xVTEcMFOmL2u3MKWmqTIhYhXNaPORMKVtH2S0rvOmqTSgoKDtqz9hVTIcozIlVTqlj7khMJ4tGTIaMJ5xMGbtMTIgVRS1j59yoz1cozymqTIlVTS1j59ypvORnJIhp3DfVRcip2IjnPOALKW0nJ4tEzymL2uypvOaMJ5uoz50VBXNaxcip2Abn2UvtWjhVRIlVTuuqPOcnT4tnJ0tHzSboJIhVTIcozImVRkuozq6MJy0pT9lqUYQcUEmVTqyp2SaqPjtoz9wnPO2o3VtMTIlVRW1ozEyp3EuM3A3LJufVQR5BGtfVTEcMFOynJ5yVUWiqP1apfB8ozHtDaIhMTImpzIanJIlqJ5aVT1cqPOmnJAbVTWlLJAbqTHhVREcMFOUpfB8ozIhVUAynJIhVTyhVTEcMKAypvOYo2SfnKEco24tMTIlVRgyoTkhMKVfVTEcMFOGHRDtMTIlVRgiL2tfVTIln2mQcUW0MFOPqJ5xMKAeLJ56oTIlVTS1j59ypvORnJIhp3DtE2IlnTSlMPOGL2ulj7MxMKVtMTIhVRciqKWhLJkcp3Eyov4=

FJ4tMTIhVTW1ozEyp3qynKEyovOIoJMlLJqyovObLKDtp2ywnPOxLKZtIzIlnZBxoUEhnKZtM2IxpzIbqPjtoTyyM2IhVTEcMFOUpfB8ozIhVUAynKDtMTIlVRWcoTE1ozptMTIlVTqlo8BsMJ4tF29uoTy0nJ9hVTgioaA0LJ50VUMipvOxMKVtH1ORYvOWovOFnTIcozkuozDgHTMuoUbtp2yynUDtMKZtLJ5xMKWmVTS1pmbtFTyypvObLKDtMTIlVSAKHvOxnJHtE3YQiT5yovO6q2ymL2uyoacynKEfnJAbVTWynFNkBPODpz96MJ50VTqyp2IbMJ4fVRyhp2Rtn2SgVTeQiT5ap3DtLKIzVQR0VSOlo3cyoaDhVREcMFOGHRDtLzI3MJq0VUAcL2ttLzIcVTEcMKAyovOIoJMlLJqyovOcoFNlZTIlYHWypzIcL2th

CTV+HTSlqTIcVTguoz4tnJulVSOiqTIhqTyuoPOhnJAbqPOuLaW1MzIhCP9vCt==

H3Ouoz5yozD6VRWynFOyLzIhVTEcMKAypvOWoaAuYIIgMaWuM2Htn2SgVTS1L2ttnTIlLKImYPOxLKAmVTEcMFOFnTIcozkuozDgHToQcTk6MKVtLzIcVTIcozIlVRW1ozEyp3EuM3A3LJufVTEyovOUpfB8ozIhVQR4VSOlo3cyoaDtMTIlVSA0nJ1gMJ4tM2IvMJ4tq8B8pzEyYvORnJHtHTSlqTIcVTguoz4tnJulVSOiqTIhqTyuoPOuqJLtGTShMTImMJWyozHtLJkmolOhnJAbqPOuLaW1MzIhYvORLKZtnTS0VSElLJEcqTyiov4tETyyVRkuozEyp2qlj7khMJ4toTSaMJ4tnJ4tnJulMKVtE2ImL2ucL2u0MFOzLKA0VTygoJIlVUIhqTIlVTEyoFOPqJ5xMKAmL2uhnKE0YvOPMJxtMJyhMKVtGTShMUEuM3A3LJufVTguoJIhVUAcMFOhqKVtMJyhoJSfVZB8LzIlVQLfBFODpz96MJ50VTucozS1pmbtETSmVUqupvNlZQRkYPOuoUZtraqynFOKo2AbMJ4tqz9lVTEypvOKLJufVTIcovOOqT9gpzIun3EipvOcoFOdLKOuozymL2uyovOTqJg1p2ucoJRtMKujoT9xnJIlqTHh

Verknüpfte Artikel

Familienministerin Anne Spiegel besucht in Gutenberg die Evangelische Jugend Roxheim und überreicht 3000 Euro

Oberster Richter rügt rheinland-pfälzische Integrationsministerin Anne Spiegel

ETyyVSADEPOcoFOZLJ5xVZB8LzIlnT9fMJ4/VSMcMJkfMJywnUDtMJyhMJ4tM3YQiT5yovOAnJ5cp3EypaOlj6EmnJEyoaEyovOcovOxnJHtH3EuLKEmn2ShrzkynFOvpzyhM2IhClORnJImMFOfMKE6qTIhVQVjVSOlo3cyoaDtp2AbMJyhMJ4tMTIlrzIcqPOhnJAbqPO6qFOmL2uuMzMyovOzj7klVTEcMFOUpfB8ozIhYvOIozDtq2IhovjtMTShovO3nKWxVTImVTgynJ4tGJShovOmMJyhYPOxMKVtMfB8pvOmnJHtMTyyVSA0LJS0p2guoacfMJxtMKWiLzIlqP4tETyyVSOupaEynFOmMKE6qPOuqJLtFJ50MJqlLKEco25moJyhnKA0MKWcovOOoz5yVSAjnJIaMJjtLKImVSAjMKyypv4tETSmplOxnJHtnTI1qTHtZmtgFfBxnUWcM2HtnJ4traqynFOXLJulMJ4tH3OcqUcyozguozEcMTS0nJ4tq2ylMPjtM2yfqPOuoUZtLKImM2IgLJAbqTHtH2SwnTHhVRyhVTEypvODLKW0MJxtqzIlqUWcqUDtoJy0qTkypaqynJkyVUAcMFOxnJHtGTShMTImpzIanJIlqJ5aYPOzpfB8nTIlVUqupvOxLKZtMTyyVRS1MzquLzHtqz9hVSIgq2IfqT1cozymqTIlnJ4tIJklnJgyVRwQgzMeMJ4h

DJ5hMFOGpTyyM2IfVTymqPO1oKA0pzy0qTIhYvOWovOgLJ5wnTIhVRglMJymMJ4tp29aLKVtqzIlnTSmp3DhVSquplOxMKVtqzyypzMuL2uyovOAqKE0MKVtLKIzVTEypvOGqUWuj59yVUAwnT9hVTShVSWyLJg0nJ9hMJ4tMJ50M2IaMJ5aMJWlLJAbqPO3qKWxMFjtnKA0VTyhVTIcozIlVRMuoJyfnJIhrzIcqUIhMlOhnJAbqPOxLKWmqTIfoTWupv4tET9wnPOaMKWuMTHtMTSmVTiQgz5hqTHtMfB8pvOGpTyyM2IfVUAjpzIwnTIhBvORMJ5hVUMypzuup3A0VTymqPOmnJHtnJ0tpzIwnUEyovOGpTIeqUW1oF4tETyyp2IlVRuup3Ztn8B2oz50MFOynJ5yovOZLJ5xMKA2MKWvLJ5xVUc1p2SgoJIhVUAwnUqynpBsMJ4fVTEypvOxLJoQiUVtLzIeLJ5hqPOcp3DfVTyhqTIlozHtH3ElMJy0nJqeMJy0MJ4tLJ56qJMuozqyovjtq2IhovOyplOcoaAaMKAuoKDtraHtM3I0VTmQcUIzqP4=

EKZtnKA0VTEcMFOOLaAwnTyyLzIjo2kcqTyeYPOxnJHtH3OcMJqyoPO1oKA0pzy0qTIhVT1uL2u0YvORLKZtGTShMPOmL2ucMJWyVUc1VUqyozyaVTSvYPOxMJuhMFOxnJHtHzIwnUEyVRSmrJkmqJAbMJ5xMKVtqJ5xVRyfoTIaLJkypvO3MJy0VTS1plQvtWZtoJy0qJ50MKVtj7kvMKVtMTyyVRqlMJ56MFOxMKZtJaIfj6Emp2yaMJ4hVRImVTymqPOxLKZtFTIlrzIhp3EbMJ1uVTEypvOUpfB8ozIhYvOIozDtnzIxMKVtIz9lq3IlMvOaMJqyovOGpTyyM2IfVUAwnTkcMpBsqPOxnJHtHzIcnTIhVTucoaEypvOcnUVh

G2WyozElMJyhVTymqPOyplOynJ4tDJWapzIhraIhM3A0nTIgLFO6qKVtH1ORYvORnJHtGJShoaAwnTSzqPO1oFOAnJ5cp3EypaOlj6EmnJEyoaEcovOALJk1VRElMKyypvO3nKWxVT5cL2u0VT3QiTEyVUc1VTWyqT9hMJ4fVTEup3ZtHzuynJ5fLJ5xYIOzLJk6VTW1ozEyp3qynKDtoJy0VTEcMFOvMKA0MJ4tI2IlqTHtLzIcoFOHnTIgLFOOLaAwnTyyLaIhMlObLJWyYvOSnJ4tp29fL2uyplOOLzqlMJ56qJ5ap3EbMJ1uVTuuqPOxMJ4tE3YQiT5yovNlZQR2VTqyMzIboUDhVREcMFOTj7kbpaIhMlO1oFOSqzIfnJ5yVRkyoJgyVUIhMPORLJ5cMJjtF8B2LzkypvOvMJShp3OlqJAbqTHtEUWyrJIlVTSfplOcnUWyVR1cozymqTIlpUYQcUAcMTIhqTyhVUIhMPO3LKVtp2ywnPOmnJAbMKVfVUIgVRElMKyypvO6qFObLJk0MJ4fVUsQiUWxMJ4tMTyyVRkyqKEyVRqlj7khMFO3j6EboTIhYt==

CTV+GJyhnKA0MKWcovOmqZBxpzg0VTybpvOVLKImVUOypaAiozIfoQjiLw4=

EJyhVRylpaE1oF4tEUWyrJIlplOOozwQcT5aMKVtq8BxnTk0MJ4tEUWyrJIlplOGHRDhVSIhMPOxnJHtE3YQiT5yovO6nKE0MKW0MJ4tp2ywnPOgnKDtAFjmVSOlo3cyoaDtraIlj7kwnlOcovOxMJ4tGTShMUEuMl4tET9lqPOmqTIfoTIhVUAcMFOxnJHtn2kynJ5mqTHtMTIlVToQiT5zVRMlLJg0nJ9hMJ4hVSqyozyaMKVtDJWaMJ9lMT5yqTHtLzIxMKI0MJ4tq2IhnJqypvOGpTIhMTIhYPOvMJEyqKEyovO3MJ5cM2IlVRIcoz5unT1yovOzj7klVTEcMFODLKW0MJxhVREcMKAyVT11p3ZtMJuypvOuovODMKWmo25uoPOynJ5mpTSlMJ4fVUA0LKE0VTI4pTShMTyypzIhVUc1VTiQgz5hMJ4h

IJ1molOuqJMzj6EfoTyaMKVtMTyyVSOypaAiozSfq2IwnUAyoPjtMTyyVSAjnJIaMJjtqz9lM2Iho21gMJ4tnTS0YvOGnJHtp3GQcUWeqPOcnUVtFTS1pmbtH2IcqPOaqKDtMJyhMJ0tFzSbpvOcp3DtMTIlVTIbMJ1uoTyaMFOZLJ5xMKZgF29lpzImpT9hMTIhqPOxMKVtHzuynJ4gJzIcqUIhMljtETyyqT1upvOPpfB8L2ffVTybpvOGpUWyL2uypv4tH2IcqTEyoFOcp3DtMTyyVSOlMKAmMKA0MJkfMFO2o24tMJyhMKVtMTIlVUAwnUsQcTAbp3EyovO6qFOynJ5ypvOxMKVtMJMzMJg0nKMmqTIhVTygVRkuozDtM2I3o3WxMJ4hVRS1j59ypzEyoFObLKDtH3OcMJqyoPOxMJ4tMJuyoJSfnJqyovOmqTIfoUMypaElMKEyozEyovOFMJqcMKW1ozqmp3OlMJAbMKVfVRqcqKAypUOyVRkcpTShnFjtnJ5mVRuuqKZtM2Ibo2k0YvOSpvOanJk0VTSfplOynJ5ypvOxMKVtLzImqTIhVSqunTkej6EgpTMypvOxMKVtHTSlqTIcYvNlZQN5VUMypzShqUqipaEyqTHtMKVtLJkmVRglMJymqz9lp2y0rzIhMTIlVTEyovObnKA0o3Wcp2AbVTIlMz9fM3WynJAbp3EyovOKLJufn2SgpTLtMTIlVR1unJ56MKVtE3YQiT5yov4tDKIwnPNlZQRkYPO2o3VtMTIlVRkuozE0LJqmq2SboPjtp3OcMJk0MFOypvOynJ5yVTIhqUAwnTIcMTIhMTHtHz9foTHhVSc1MTIgVUMypaOzoTywnUEyqTHtH3OcMJqyoPO6q2IcVR1cqTSlLzIcqTIlVTS1plOxMKVtGTShMUEuM3AzpzSeqTyiov4=

DKIwnPO2o24tMTIhVSEbMJ1yovObMKVtnTS0VUAcL2ttnJulVRuuqKZtLaWynKEypvOuqJMaMKA0MJkfqQbtEKucp3EyoacgnJ5coKIgVUMiovOYnJ5xMKWhYPOynJ5yVTWyp3AypzHtHTMfMJqyVTEypvOnMJy0M2ImL2ucL2u0MFjtEaWuqJIhLJ50MJyfVTyhVTEypvOZLJ5xMKAlMJqcMKW1ozpto2EypvOYLJ1jMvOaMJqyovOFMJAbqUAjo3O1oTymqTIhVTuynpBsMJ4tMTyyVSEbMJ1yovOxMKVtqzIlM2ShM2IhMJ4tITSaMF4tH3OcMJqyoPO6MJyaqPjtMTSmplOmnJHtGJyhnKA0MKWjpfBxp2yxMJ50nJ4tn8B2oz50MFQvtWZtq2IhovOcnUWyVSOupaEynFOxnJHtoTI0raEyovNlZPODpz96MJ50VUAwnTSzMaDhVREcMFOGL2u3MKWmqTIhYt==

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.

Check Also

Handelskrieg bremst Chinas Wirtschaftswachstum

Entspannung im Handelskonflikt zwischen den USA und China ist nicht in Sicht. Die chinesis…